Projekty Unijne

W dniu 20 czerwca 2011 roku firma Xentivo podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie Nr UDA-POIG.01.04.00-14-100/10-00 w ramach działania 1.4. Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

 Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnej metodyki oraz platformy do budowania aplikacji biznesowych

 

Wartość projektu: 3 307 162,00 PLN

Udział Unii Europejskiej: 1 635 815,00 PLN

Okres realizacji: 01.05.2011 – 30.04.2013

 

 

 

Xentivo